Healthy lives for young people
 • Help & Advice
 • Find a Service
  Close icon

Digwyddiadau a chyfleoedd cyfranogi

Dysgwch am gyfleoedd sydd ar y gweill i gymryd rhan yn Brook.

Ymunwch â’n Fforymau Cyfranogi

Mae Brook yn chwilio am 10 o bobl ifanc 16-19 oed a 30 o oedolion 20+ oed i fod yn rhan o’n Fforymau Cyfranogi newydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu pobl, a chymryd rhan mewn cyfleoedd cyffrous ar draws ein sefydliad sy’n seiliedig ar berthnasau ac iechyd rhyw, bydden ni wrth ein boddau pe byddech yn ymgeisio.

Mae cyfle’r fforwm bellach wedi cau.

Your Best Friend

Rydyn ni’n edrych am grŵp o 10 pobl ifanc rhwng 18-24 oed sy’n byw, astudio neu weithio yng Nghymru i helpu ni cyd-ddylunio animeiddiadau ar gyfer yr ymgyrch hon. Mae’r prosiect hwn yn agored i fenywod, merched a phobl anneuaidd.

Crynodeb o’r Fforwm Ieuenctid

Mae Brook yn chwilio am 10 o bobl ifanc 13-15 oed i fod yn rhan o’n Fforymau Cyfranogi newydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu pobl, a chymryd rhan mewn cyfleoedd cyffrous ar draws ein sefydliad sy’n seiliedig ar berthnasau ac iechyd rhyw, bydden ni wrth ein boddau pe byddech yn ymgeisio. Y dyddiad cau ar gyfer y ffurflenni mynegi diddordeb ydy hanner nos 28 Chwefror.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dilyn y ddolen hon a llenwi ffurflen fer. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cwblhau’r ffurflen, cysylltwch a’r tîm cyfranogi: participation@brook.org.uk

Mae disgrifiad llawn o’r rôl yma ar gyfer oedrannau 13-15.

Gweler y disgrifiad rôl llawn ar gyfer pobl 13-15 oed.

Pa fantais yw e i chi?

 • Cyfleoedd i ddylanwadu ac i’ch llais gael ei glywed.
 • Hyfforddiant ar bynciau fel perthnasoedd, y byd digidol, iechyd rhyw a lles.
 • Y siawns i fynychu digwyddiadau llawn hwyl a rhwydweithio.
 • Ehangu eich sgiliau, er enghraifft: siarad cyhoeddus, flogio/blogio, ysgrifennu cynnwys, cefnogi ymchwil a chynllunio digwyddiadau.
 • Gellir trosglwyddo’r profiadau hyn wrth ymgeisio am swyddi neu gyfleoedd addysg pellach fel cyrsiau coleg neu Brifysgol.
 • Cofnod o’ch cynnydd am eich mewnbwn.
 • Gwobrau fel tystysgrifau, ac weithiau talebau.
 • Cael hwyl a chwrdd â phobl newydd.
 • Hyblygrwydd wrth gymryd rhan, dim oriau penodedig.

Pa gyfleoedd sy’n bosibl i mi eu cael wrth ymuno â Fforwm Brook?

 • Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth o faterion pwysig sy’n ymwneud ag iechyd, iechyd rhyw a lles.
 • Trefnu, mynychu a chynrychioli Brook mewn digwyddiadau.
 • Cyd-greu, llenwi a hyrwyddo arolygon i’n helpu ni i wella’r hyn rydyn ni’n ei wneud.
 • Bod yn rhan o drafodaethau grŵp i helpu i wella ein gwasanaethau.
 • Rhoi mewnbwn i’n hadnoddau addysg a hyfforddiant.
 • Dylanwad ein gwaith ar bolisïau.
 • Ein cefnogi wrth lunio gwasanaethau newydd.
 • Dylanwadu, creu a rhannu ein cynnwys digidol trwy sianelau cyfryngau cymdeithasol.
 • Mynychu cyfarfodydd Fforwm Cyfranogi 4 gwaith y flwyddyn (3 ar-lein ac 1 wyneb yn wyneb) wedi’u trefnu gan dîm Brook.

Pam ei bod hi’n bwysig i bobl gael cyfle i ddweud eu dweud am wasanaethau fel Brook?

 • “Mae’n helpu’r gwasanaethau i addasu ar gyfer anghenion pobl ifanc” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 16 oed)
 • “Rydyn ni’n haeddu cael rhoi ein barn achos rydyn ni’n haeddu cael helpu pobl gyda’r un gofal ac egni a ddefnyddiwyd i’n helpu ni, ac oherwydd ein bod ni eisiau rhoi’r cymorth hwnnw i’n gilydd ac i’n cymunedau” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 18)
 • “I gael gwasanaeth cynhwysol gyda llawer o leisiau gwahanol” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 24 oed)
 • “Fel bod gwasanaethau’n gallu bod yn addas i’r diben” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 34)
Mwy o wybodaeth

Ydych chi’n angerddol dros gefnogi pobl arall eich oedran chi pryd mae’n dod i berthnasau iach? Neu ydych chi’n deall beth yw hi i weld rhywbeth sy’n codi pryder mewn perthynas eich ffrind a ddim yn gwybod beth i wneud?

Mae siarad gyda ffrind am berthynas sy’ ddim yn iach gallu bod yn anodd. Dyna pam mae Brook yn gweithio gyda phrosiect Your Best Friend i roi menywod, merched a phobl ifanc anneuaidd y wybodaeth, hyder a’r sgiliau i helpu’u ffrindiau.

Rydyn ni’n edrych am grŵp o 10 pobl ifanc rhwng 18-24 oed sy’n byw, astudio neu weithio yng Nghymru i helpu ni cyd-ddylunio animeiddiadau ar gyfer yr ymgyrch hon. Mae’r prosiect hwn yn agored i fenywod, merched a phobl anneuaidd.

Byddwn yn gofyn i chi fynychu 4 gweithdy ar-lein gydag aelodau tîm Brook rhwng mis Medi a mis Mawrth; i rannu syniadau ar y ffydd gorau fedrwn ni godi ymwybyddiaeth o berthnasau iach, afiach a gwenwynig trwy animeiddiadau ac ymgyrch cyfryngau cymdeithasol. I ddweud diolch am gymryd rhan yn y prosiect, byddech yn derbyn taleb Amazon.

Os oes gennych chi ddiddordeb fod yn rhan o’r prosiect, cwblhewch y ffurflen cofrestru fyr yma. Mae fersiwn Cymraeg ar gael (cliciwch ar y botwm ar y dde uchaf).

Mae gennym ni 10 lle yn unig ar gyfer y cyfle hwn. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cyfranogiad Brook: participation@brook.org.uk.

OUR FRIENDLY STAFF ARE HERE TO HELP

Find a Service near you

100% FREE & CONFIDENTIAL