Healthy lives for young people
 • Find a Service text
  Close icon

Digwyddiadau a chyfleoedd cyfranogi

Dysgwch am gyfleoedd sydd ar y gweill i gymryd rhan yn Brook.

Ymunwch â’n Fforymau Cyfranogi

Mae Brook yn chwilio am 10 o bobl ifanc 16-19 oed a 30 o oedolion 20+ oed i fod yn rhan o’n Fforymau Cyfranogi newydd. Y dyddiad cau ar gyfer y ffurflenni mynegi diddordeb ydy hanner nos 11 Chwefror.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu pobl, a chymryd rhan mewn cyfleoedd cyffrous ar draws ein sefydliad sy’n seiliedig ar berthnasau ac iechyd rhyw, bydden ni wrth ein boddau pe byddech yn ymgeisio.

Mae cyfle’r fforwm bellach wedi cau.

Dweud eich dweud

Mae Brook yn cynnal gweithdai ar-lein i gael gwybod barn pobl ifanc am wasanaethau iechyd rhywiol digidol.

Rydyn ni eisiau clywed gan fechgyn a dynion ifanc 16-19 oed o bob cwr o’r wlad i gynnig eu barn am wasanaethau iechyd rhywiol digidol.

Crynodeb o’r Fforwm Ieuenctid

Mae Brook yn chwilio am 10 o bobl ifanc 13-15 oed i fod yn rhan o’n Fforymau Cyfranogi newydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu pobl, a chymryd rhan mewn cyfleoedd cyffrous ar draws ein sefydliad sy’n seiliedig ar berthnasau ac iechyd rhyw, bydden ni wrth ein boddau pe byddech yn ymgeisio. Y dyddiad cau ar gyfer y ffurflenni mynegi diddordeb ydy hanner nos 11 Hydref.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dilyn y ddolen hon a llenwi ffurflen fer. Os ydych yn cael unrhyw broblem yn cwblhau’r ffurflen, cysylltwch a’r tîm cyfranogi: participation@brook.org.uk

Mae disgrifiad llawn o’r rôl yma ar gyfer oedrannau 13-15.

Gweler y disgrifiad rôl llawn ar gyfer pobl 13-15 oed.

Pa fantais yw e i chi?

 • Cyfleoedd i ddylanwadu ac i’ch llais gael ei glywed.
 • Hyfforddiant ar bynciau fel perthnasoedd, y byd digidol, iechyd rhyw a lles.
 • Y siawns i fynychu digwyddiadau llawn hwyl a rhwydweithio.
 • Ehangu eich sgiliau, er enghraifft: siarad cyhoeddus, flogio/blogio, ysgrifennu cynnwys, cefnogi ymchwil a chynllunio digwyddiadau.
 • Gellir trosglwyddo’r profiadau hyn wrth ymgeisio am swyddi neu gyfleoedd addysg pellach fel cyrsiau coleg neu Brifysgol.
 • Cofnod o’ch cynnydd am eich mewnbwn.
 • Gwobrau fel tystysgrifau, ac weithiau talebau.
 • Cael hwyl a chwrdd â phobl newydd.
 • Hyblygrwydd wrth gymryd rhan, dim oriau penodedig.

Pa gyfleoedd sy’n bosibl i mi eu cael wrth ymuno â Fforwm Brook?

 • Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth o faterion pwysig sy’n ymwneud ag iechyd, iechyd rhyw a lles.
 • Trefnu, mynychu a chynrychioli Brook mewn digwyddiadau.
 • Cyd-greu, llenwi a hyrwyddo arolygon i’n helpu ni i wella’r hyn rydyn ni’n ei wneud.
 • Bod yn rhan o drafodaethau grŵp i helpu i wella ein gwasanaethau.
 • Rhoi mewnbwn i’n hadnoddau addysg a hyfforddiant.
 • Dylanwad ein gwaith ar bolisïau.
 • Ein cefnogi wrth lunio gwasanaethau newydd.
 • Dylanwadu, creu a rhannu ein cynnwys digidol trwy sianelau cyfryngau cymdeithasol.
 • Mynychu cyfarfodydd Fforwm Cyfranogi 4 gwaith y flwyddyn (3 ar-lein ac 1 wyneb yn wyneb) wedi’u trefnu gan dîm Brook.

Pam ei bod hi’n bwysig i bobl gael cyfle i ddweud eu dweud am wasanaethau fel Brook?

 • “Mae’n helpu’r gwasanaethau i addasu ar gyfer anghenion pobl ifanc” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 16 oed)
 • “Rydyn ni’n haeddu cael rhoi ein barn achos rydyn ni’n haeddu cael helpu pobl gyda’r un gofal ac egni a ddefnyddiwyd i’n helpu ni, ac oherwydd ein bod ni eisiau rhoi’r cymorth hwnnw i’n gilydd ac i’n cymunedau” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 18)
 • “I gael gwasanaeth cynhwysol gyda llawer o leisiau gwahanol” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 24 oed)
 • “Fel bod gwasanaethau’n gallu bod yn addas i’r diben” (Cyfranogwr gweithdy Brook, 34)
Dweud eich dweud

Mae Brook yn cynnal gweithdai ar-lein i gael gwybod barn pobl ifanc am wasanaethau iechyd rhywiol digidol.

21 Chwefror 7-8.30pm

Brook yw un o brif elusennau pobl ifanc y DU. Rydyn ni’n cynnig cymorth i bobl ifanc wyneb yn wyneb, ac ar-lein.

Rydyn ni eisiau clywed gan fechgyn a dynion ifanc 16-19 oed o bob cwr o’r wlad i gynnig eu barn am wasanaethau iechyd rhywiol digidol.

Bydd ein gweithdy ar-lein yn cymryd tua 90 munud, a bydd yn gyfeillgar, yn gyfrinachol ac yn ddienw. 

Am gymryd rhan yn y gweithdy a’r holiadur dilynol, byddwch yn cael taleb Amazon gwerth £20.

Pwy all gymryd rhan? 

 • Bechgyn a dynion ifanc rhwng 16 a 19 oed. Rydyn ni’n gwahodd bechgyn a dynion ifanc yn benodol i gymryd rhan gan ein bod yn canfod nad yw’r grwpiau hyn yn cael eu cynrychioli cymaint mewn rhai o’n gwasanaethau.
 • Bydd angen cydsyniad rhieni ar bobl ifanc 16 ac 17 oed i gymryd rhan*
 • Bydd arnoch angen dyfais a chysylltiad â’r rhyngrwyd er mwyn defnyddio Zoom i ymuno â’r gweithdy.
 • Rhaid eich bod chi’n byw yn y DU ar hyn o bryd.

Mae gen i ddiddordeb – sut mae cymryd rhan?

Llenwch y ffurflen gofrestru hon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm cyfranogi: participation@brook.org.uk

Bydd un ai Kelly neu Sarah yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

*Os ydych chi 16-17 oed ac rydych yn awyddus i gymryd rhan, bydd angen i ni gael caniatâd gan eich rhiant neu ofalwr, a bydd angen i chi roi caniatâd hefyd. Os yw hyn yn rhywbeth a allai fod yn anodd i chi, anfonwch e-bost atom (uchod) a gallwn drafod hyn gyda chi.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Tîm Cyfranogi – participation@brook.org.uk

OUR FRIENDLY STAFF ARE HERE TO HELP

Find a Service near you

100% FREE & CONFIDENTIAL